Số liệu sản xuất ngày 21/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,01- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,34- Nhà máy Sông Hinh: 1,67- Luỹ kế tháng: 65,65- Luỹ kế quý: 65,65- Luỹ kế năm: 65,65; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,73- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,95- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,84- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1994403