Số liệu sản xuất ngày 06/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,44- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,58- Nhà máy Sông Hinh: 0,86- Luỹ kế tháng: 7,51- Luỹ kế quý: 59,41- Luỹ kế năm: 238,34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,05- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,2- Hồ Sông Hinh: 200,57

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1794330