Số liệu sản xuất ngày 29/10/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,33- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,58- Nhà máy Sông Hinh: 0,75- Luỹ kế tháng: 41,5- Luỹ kế quý: 41,5- Luỹ kế năm: 375,66; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,79- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,62- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,75- Hồ Sông Hinh: 203,86

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1891249