Số liệu sản xuất ngày 13/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.65- Luỹ kế tháng: 19.98- Luỹ kế quý: 49- Luỹ kế năm: 397.55; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769.5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.89- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.15- Hồ Sông Hinh: 207
ListNewsByCateId.ascx
False

Số lượt truy cập
Visited: 1513888