Số liệu sản xuất ngày 05/04/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.88- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.3- Nhà máy Sông Hinh: 0.58- Luỹ kế tháng: 4.55- Luỹ kế quý: 4.55- Luỹ kế năm: 89.14; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773.08- Hồ B Vĩnh Sơn: 818.49- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.82- Hồ Sông Hinh: 206.01
False

SlideShow
Số lượt truy cập
Visited: 1655193