Số liệu sản xuất ngày 16/09/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.24- Nhà máy Sông Hinh: 0.41- Luỹ kế tháng: 5.92- Luỹ kế quý: 60.91- Luỹ kế năm: 341.76; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766.16- Hồ B Vĩnh Sơn: 812.7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.18- Hồ Sông Hinh: 195.78
False

SlideShow
Số lượt truy cập
Visited: 1459549