Số liệu sản xuất ngày 19/09/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.14- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.14- Nhà máy Sông Hinh: 0- Luỹ kế tháng: 6.79- Luỹ kế quý: 61.78- Luỹ kế năm: 342.63; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766.05- Hồ B Vĩnh Sơn: 812.7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.17- Hồ Sông Hinh: 196.18
False

Số lượt truy cập
Visited: 1463220