• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 20/09/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.29- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.84- Nhà máy Sông Hinh: 0.45- Luỹ kế tháng: 24.58- Luỹ kế quý: 111.95- Luỹ kế năm: 585.12; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.11- Hồ B Vĩnh Sơn: 814.57- Hồ C Vĩnh Sơn: 971.31- Hồ Sông Hinh: 196.81
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1259017