• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 18/09/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.2- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.11- Nhà máy Sông Hinh: 1.09- Luỹ kế tháng: 32.3- Luỹ kế quý: 141.24- Luỹ kế năm: 629.97; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768.73- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.58- Hồ C Vĩnh Sơn: 977.55- Hồ Sông Hinh: 200.34
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1082385