• Hot news
Số liệu sản xuất ngày 20/11/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.21- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.56- Nhà máy Sông Hinh: 1.65- Luỹ kế tháng: 57.86- Luỹ kế quý: 85.73- Luỹ kế năm: 732.77; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.49- Hồ B Vĩnh Sơn: 827.37- Hồ C Vĩnh Sơn: 981.63- Hồ Sông Hinh: 208.79
False
False

Số lượt truy cập
Visited: 1110737