• Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

  • Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

  • Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

  • Sáng kiến cải tạo hồi tiếp kim phun nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.

Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

Ngày 26/5, tại thành phố Quy Nhơn, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH)tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tại thời điểm này, VSH đã có trải nghiệm 11 năm chính thức giao dịch tại...
Số liệu sản xuất ngày 27/07/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,68- Nhà máy Sông Hinh: 0,96- Luỹ kế tháng: 58,07- Luỹ kế quý: 58,07- Luỹ kế năm: 546,8; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,7- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,83- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,28- Hồ Sông Hinh: 201,43

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1059273