• Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

  • Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

  • Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

Số liệu sản xuất ngày 10/12/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,22- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,57- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 32,22- Luỹ kế quý: 149,9- Luỹ kế năm: 796,94; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,57- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,52- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,79- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1119298