• Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III".

  • Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

  • Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

  • Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Số liệu sản xuất ngày 22/02/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,21- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,56- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 65,46- Luỹ kế quý: 161,85- Luỹ kế năm: 161,85; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,54- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,53- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,85- Hồ Sông Hinh: 208,5

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1150791