• Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

  • Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

  • Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

Số liệu sản xuất ngày 19/10/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,3- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,13- Nhà máy Sông Hinh: 0,17- Luỹ kế tháng: 13,81- Luỹ kế quý: 13,81- Luỹ kế năm: 660,85; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,2- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,84- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,74- Hồ Sông Hinh: 203,99

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1098685