Số liệu sản xuất ngày 22/08/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0.83- Luỹ kế tháng: 17.83- Luỹ kế quý: 46.41- Luỹ kế năm: 327.25; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766.31- Hồ B Vĩnh Sơn: 812.7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.16- Hồ Sông Hinh: 197.56
False

Số lượt truy cập
Visited: 1437402