Số liệu sản xuất ngày 18/06/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.01- Nhà máy Sông Hinh: 0.82- Luỹ kế tháng: 22.65- Luỹ kế quý: 114.44- Luỹ kế năm: 266.21; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768.42- Hồ B Vĩnh Sơn: 812.8- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.14- Hồ Sông Hinh: 203.35
False

Số lượt truy cập
Visited: 1386878