Số liệu sản xuất ngày 05/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,51- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,77- Nhà máy Sông Hinh: 0,74- Luỹ kế tháng: 6,07- Luỹ kế quý: 57,97- Luỹ kế năm: 236,9; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,06- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,15- Hồ Sông Hinh: 200,53

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1794283