Thông tin dự án

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 11/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.67- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.51- Nhà máy Sông Hinh: 1.16- Luỹ kế tháng: 13.94- Luỹ kế quý: 65.84- Luỹ kế năm: 244.76; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.57- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.52- Hồ C Vĩnh Sơn: 971.08- Hồ Sông Hinh: 200.32
False

Số lượt truy cập
Visited: 1801157