Daily news
Số liệu sản xuất ngày 06/04/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.96- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.37- Nhà máy Sông Hinh: 0.59- Luỹ kế tháng: 5.51- Luỹ kế quý: 5.51- Luỹ kế năm: 90.1; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773.1- Hồ B Vĩnh Sơn: 818.44- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.81- Hồ Sông Hinh: 205.98
False

Số lượt truy cập
Visited: 1655913