Số liệu sản xuất ngày 22/02/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,21- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,56- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 65,46- Luỹ kế quý: 161,85- Luỹ kế năm: 161,85; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,54- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,53- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,85- Hồ Sông Hinh: 208,5

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1150806