Thông tin cổ đông

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020.

07/05/2020 00:00:00

 

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

01.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.pdf

02.PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP.pdf

03.GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO CÁ NHÂN).pdf

04.GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO TỔ CHỨC).pdf

05.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ (DÀNH CHO CÁ NHÂN).pdf

06.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ (DÀNH CHO TỔ CHỨC).pdf

07.ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS.pdf

08.SƠ YẾU LÝ LỊCH.pdf

09.QUY CHẾ BẦU CỬ.pdf

10.QUY CHẾ LÀM VIỆC.pdf

11.THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.pdf

12.TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.pdf

13.BÁO CÁO CỦA BKS TRÌNH ĐHĐCĐ.pdf

14.BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ.pdf

15.BÁO CÁO CỦA TGĐ TẠI ĐHĐCĐ:

https://drive.google.com/file/d/1YahCP-wsfCxRa5Lz0ZI1M_T8LFD2-U_D/view?usp=sharing

16.TỜ TRÌNH DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NK 2020-2025.pdf

17.TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỪ NĂM 2019.pdf

18. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NK 2015-2020:

https://drive.google.com/file/d/1YOCekRkYSNTd7DPtxpOwG3gz3ynopoOE/view?usp=sharing

19.TỜ TRÌNH PA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CĐ HIỆN HỮU, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.pdf

 

II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

01.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.pdf

02.PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP.pdf

03.GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO CÁ NHÂN).pdf

04.GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO TỔ CHỨC).pdf

05.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ (DÀNH CHO CÁ NHÂN).pdf

06.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ (DÀNH CHO TỔ CHỨC).pdf

07.ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS.pdf

08.SƠ YÊU LÝ LỊCH.pdf

 

III. SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NK 2020-2025:

A. DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

01.ÔNG VÕ THÀNH TRUNG.pdf

02.ÔNG NGUYỄN VĂN THANH.pdf

03. ÔNG LÊ TUẤN HẢI.pdf

04. ÔNG NGUYỄN QUANG QUYỀN.pdf

05.ÔNG NGUYỄN THANH HẢI.pdf

B. DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS:

01.ÔNG TRẦN VĂN HOÀNG.pdf

02.ÔNG QUÁCH VĨNH BÌNH.pdf

03.ÔNG TRƯƠNG MINH TUẤN.pdf

C. ĐƠN ĐỀ CỬ: ĐƠN ĐỀ CỬ.pdf

VSH

Số liệu sản xuất ngày 20/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,73- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,64- Nhà máy Sông Hinh: 0,09- Luỹ kế tháng: 37,3- Luỹ kế quý: 142,37- Luỹ kế năm: 321,3; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,65- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,92- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,91- Hồ Sông Hinh: 197,23

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1846806