Số liệu sản xuất ngày 20/06/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,57- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,4- Nhà máy Sông Hinh: 1,17- Luỹ kế tháng: 42,23- Luỹ kế quý: 169,1- Luỹ kế năm: 399,53; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,76- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,71- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,91- Hồ Sông Hinh: 203,61

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2182560