Số liệu sản xuất ngày 29/10/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.33- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.58- Nhà máy Sông Hinh: 0.75- Luỹ kế tháng: 41.5- Luỹ kế quý: 41.5- Luỹ kế năm: 375.66; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.79- Hồ B Vĩnh Sơn: 822.62- Hồ C Vĩnh Sơn: 980.75- Hồ Sông Hinh: 203.86
False

Số lượt truy cập
Visited: 1891227