Số liệu sản xuất ngày 20/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,73- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,64- Nhà máy Sông Hinh: 0,09- Luỹ kế tháng: 37,3- Luỹ kế quý: 142,37- Luỹ kế năm: 321,3; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,65- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,92- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,91- Hồ Sông Hinh: 197,23

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1846845