Số liệu sản xuất ngày 03/12/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,25- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,59- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 9,45- Luỹ kế quý: 141,07- Luỹ kế năm: 475,22; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,59- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,1- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,5- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1928555