Số liệu sản xuất ngày 03/12/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.25- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.59- Nhà máy Sông Hinh: 1.66- Luỹ kế tháng: 9.45- Luỹ kế quý: 141.07- Luỹ kế năm: 475.22; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.59- Hồ B Vĩnh Sơn: 827.1- Hồ C Vĩnh Sơn: 981.5- Hồ Sông Hinh: 209
False

Số lượt truy cập
Visited: 1928520