Thông tin cổ đông

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2019.

09/05/2019 00:00:00

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

/0ATHƯ MỜI HỌP.pdf

/0.PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP.pdf

/1.GIẤY ỦY QUYỀN HỌP CÁ NHÂN.pdf

/2.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ CÁ NHÂN.pdf

/3.GIẤY ỦY QUYỀN HỌP TỔ CHỨC.pdf

/4.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ TỔ CHỨC.pdf

/5.MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS.pdf

/6.ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS.pdf

/7.QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ.pdf

/8.QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐHĐCĐ.pdf

/9.THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ.pdf

 

II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

/0.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.pdf

/1.THƯ MỜI HỌP.pdf

/2.PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP.pdf

/3.GIẤY ỦY QUYỀN HỌP CÁ NHÂN.pdf

/4.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ CÁ NHÂN.pdf

/5.GIẤY ỦY QUYỀN HỌP TỔ CHỨC.pdf

/6.GIẤY ỦY QUYỀN ỨNG CỬ TỔ CHỨC.pdf

/7.ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS.pdf

/8.MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS.pdf

 

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

0./CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019.pdf

1./BÁO CÁO CỦA TGĐ TẠI ĐHĐCĐ.pdf

3./BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ.pdf VÀ BC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019.pdf

4. /BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ.pdf VÀ TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019.pdf

5. /808TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỪ NĂM 2018.pdf

6.TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ:http://drive.google.com/open?id=1KX1kIWXrTsqdPpBOOo9Y6F9rbwm7ysMX

7. TT THÔNG QUA QC NỘI BỘ VỀ QTCT:http://drive.google.com/open?id=10LvHwxqGs6mElFesSe0RlLd-_1mCT_95

8. Tờ trình tổng mức đầu tư hiệu chỉnh  Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

 /8.01.807TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 VỀ PHÊ DUYỆT TMĐT HIỆU CHỈNH.pdf

 /8.02.GIẢI TRÌNH TĂNG GIẢM TMĐT.pdf

 /8.03.TỔNG MỨC ĐT HIỆU CHỈNH: http://drive.google.com/open?id=1csDcfYtA6GCFSJyZnRGh3HSvD2GcJfQo

 /8.04.072BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TMĐT HIỆU CHỈNH.pdf

 /8.05.TÍNH TOÁN LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN.pdf

 /8.06.BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TMĐT ĐIỀU CHỈNH.pdf

9./TT PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN CÒN THIẾU TÀI TRỢ CHO DA TĐ THƯỢNG KON TUM.pdf

10. /BÁO CÁO ĐHĐCĐ VỀ VIỆC TỪ NHIỆM TV HĐQT, BKS VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG CỬ BỔ SUNG.pdf

     /TRÍCH NQ 706/2019 VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ÔNG NGUYỄN THANH HẢI ỨNG CỬ VỊ TRÍ TV ĐỘC LẬP HĐQT.pdf

 

IV.DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019:

/DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019.pdf

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 03/12/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,25- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,59- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 9,45- Luỹ kế quý: 141,07- Luỹ kế năm: 475,22; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,59- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,1- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,5- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1928524