Số liệu sản xuất ngày 27/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,43- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,63- Nhà máy Sông Hinh: 0,8- Luỹ kế tháng: 46,75- Luỹ kế quý: 151,83- Luỹ kế năm: 330,75; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,2- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,22- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,15- Hồ Sông Hinh: 197,08

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1855603