Số liệu sản xuất ngày 04/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.74- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.08- Nhà máy Sông Hinh: 1.66- Luỹ kế tháng: 9.34- Luỹ kế quý: 102.45- Luỹ kế năm: 450.99; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766.36- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.12- Hồ C Vĩnh Sơn: 973.81- Hồ Sông Hinh: 208.05
False

Số lượt truy cập
Visited: 1535581