Số liệu sản xuất ngày 17/07/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,83- Luỹ kế tháng: 13,82- Luỹ kế quý: 13,82- Luỹ kế năm: 294,66; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,14- Hồ Sông Hinh: 200,98

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1407809