Video Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 16: Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

03/12/2018 00:00:00

Nhấn vào link bên dưới để xem video chi tiết:

 

https://www.genco3.com/video/ky-su--hanh-trinh-nang-luong-doi-moi-que-huong-nang-luong-su-chuyen-hoa-ky-dieu

EVNGENCO3.

Số liệu sản xuất ngày 19/09/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,14- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,14- Nhà máy Sông Hinh: 0- Luỹ kế tháng: 6,79- Luỹ kế quý: 61,78- Luỹ kế năm: 342,63; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,05- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,17- Hồ Sông Hinh: 196,18

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1463218