Video Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 16: Nguồn sáng đầu tiên ở Nam Trung Bộ.

03/12/2018 00:00:00

Nhấn vào link bên dưới để xem video chi tiết:

 

https://www.genco3.com/video/ky-su--hanh-trinh-nang-luong-doi-moi-que-huong-nang-luong-su-chuyen-hoa-ky-dieu

EVNGENCO3.

Số liệu sản xuất ngày 13/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 19,98- Luỹ kế quý: 49- Luỹ kế năm: 397,55; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,15- Hồ Sông Hinh: 207

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1513883