Video Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 16: Nguồn sáng đầu tiên ở Nam Trung Bộ.

03/12/2018 00:00:00

Nhấn vào link bên dưới để xem video chi tiết:

 

https://www.genco3.com/video/ky-su--hanh-trinh-nang-luong-doi-moi-que-huong-nang-luong-su-chuyen-hoa-ky-dieu

EVNGENCO3.

Số liệu sản xuất ngày 13/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,81- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,79- Nhà máy Sông Hinh: 1,02- Luỹ kế tháng: 17,59- Luỹ kế quý: 69,48- Luỹ kế năm: 248,41; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,66- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,03- Hồ Sông Hinh: 200,16

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1804298