Số liệu sản xuất ngày 24/02/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,28- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,43- Nhà máy Sông Hinh: 0,85- Luỹ kế tháng: 24,42- Luỹ kế quý: 49,05- Luỹ kế năm: 49,05; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,1- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,67- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,83- Hồ Sông Hinh: 207,21

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1614290