Số liệu sản xuất ngày 11/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,56- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,56- Luỹ kế tháng: 20,27- Luỹ kế quý: 113,39- Luỹ kế năm: 461,93; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,38- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,2- Hồ Sông Hinh: 208,17

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1541871