Số liệu sản xuất ngày 10/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,7- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,05- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 18,72- Luỹ kế quý: 111,83- Luỹ kế năm: 460,37; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,38- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,35- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,14- Hồ Sông Hinh: 208,18

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1541849