Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

01/06/2018 00:00:00

Ngày 30/05, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

    

    Tại Đại hội, cổ đông của Công ty đã nhất trí quyết nghị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2017, Kế hoạch kinh doanh tài chính - đầu tư xây dựng năm 2018 và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt, tại Đại hội lần này, ngoài những vấn đề mang tính chất thường niên, cổ đông đã nhất trí thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum, đây sẽ là công ty con độc lập với 100 % vốn thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

          Năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng điện sản xuất 865,43 triệu kWh đạt 117,10 % kế hoạch, doanh thu 561,63 tỷ đồng đạt 104,33 % kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 283,95  tỷ đồng đạt 107,41 % kế hoạch, cổ tức cho cổ đông 10 %; bên cạnh việc sản xuất kinh doanh điện đạt hiệu quả cao, hiện  Công ty đã, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án thủy điện Thượng Kon Tum, dự kiến phát điện vào giữa năm 2019.

Ông Võ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội

 

Nguyễn Thúc Nghiêm

Số liệu sản xuất ngày 13/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,81- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,79- Nhà máy Sông Hinh: 1,02- Luỹ kế tháng: 17,59- Luỹ kế quý: 69,48- Luỹ kế năm: 248,41; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,66- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,03- Hồ Sông Hinh: 200,16

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1804343