Số liệu sản xuất ngày 13/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 19,98- Luỹ kế quý: 49- Luỹ kế năm: 397,55; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,15- Hồ Sông Hinh: 207

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1513884