Số liệu sản xuất ngày 20/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.73- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.64- Nhà máy Sông Hinh: 0.09- Luỹ kế tháng: 37.3- Luỹ kế quý: 142.37- Luỹ kế năm: 321.3; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.65- Hồ B Vĩnh Sơn: 814.92- Hồ C Vĩnh Sơn: 971.91- Hồ Sông Hinh: 197.23
False

Số lượt truy cập
Visited: 1846840