Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 30/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,34- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,87- Nhà máy Sông Hinh: 0,47- Luỹ kế tháng: 50,16- Luỹ kế quý: 155,23- Luỹ kế năm: 334,16; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,36- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,46- Hồ Sông Hinh: 197,13

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1858917