Định hướng phát triển

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 04/03/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.31- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.19- Nhà máy Sông Hinh: 1.12- Luỹ kế tháng: 10.27- Luỹ kế quý: 165.35- Luỹ kế năm: 165.35; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.14- Hồ B Vĩnh Sơn: 824.52- Hồ C Vĩnh Sơn: 979.15- Hồ Sông Hinh: 208.45
False

Số lượt truy cập
Visited: 2048726