Daily news
Số liệu sản xuất ngày 21/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.17- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.56- Nhà máy Sông Hinh: 1.61- Luỹ kế tháng: 35.58- Luỹ kế quý: 64.61- Luỹ kế năm: 413.15; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.13- Hồ B Vĩnh Sơn: 816.32- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.78- Hồ Sông Hinh: 207.54
False

Số lượt truy cập
Visited: 1522927