Daily news
Số liệu sản xuất ngày 30/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.34- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.87- Nhà máy Sông Hinh: 0.47- Luỹ kế tháng: 50.16- Luỹ kế quý: 155.23- Luỹ kế năm: 334.16; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768.5- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.36- Hồ C Vĩnh Sơn: 972.46- Hồ Sông Hinh: 197.13
False

Số lượt truy cập
Visited: 1858904