Báo cáo thường niên

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 21/01/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.2- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.2- Luỹ kế tháng: 16.74- Luỹ kế quý: 16.74- Luỹ kế năm: 16.74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.79- Hồ B Vĩnh Sơn: 818.08- Hồ C Vĩnh Sơn: 975.3- Hồ Sông Hinh: 207.68
False

Số lượt truy cập
Visited: 1584464