Báo cáo thường niên

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 13/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.81- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.79- Nhà máy Sông Hinh: 1.02- Luỹ kế tháng: 17.59- Luỹ kế quý: 69.48- Luỹ kế năm: 248.41; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.66- Hồ C Vĩnh Sơn: 971.03- Hồ Sông Hinh: 200.16
False

Số lượt truy cập
Visited: 1804341