Số liệu sản xuất ngày 04/03/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,31- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,19- Nhà máy Sông Hinh: 1,12- Luỹ kế tháng: 10,27- Luỹ kế quý: 165,35- Luỹ kế năm: 165,35; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,14- Hồ B Vĩnh Sơn: 824,52- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,15- Hồ Sông Hinh: 208,45

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2048736