Số liệu sản xuất ngày 20/09/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,29- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,84- Nhà máy Sông Hinh: 0,45- Luỹ kế tháng: 24,58- Luỹ kế quý: 111,95- Luỹ kế năm: 585,12; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,11- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,57- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,31- Hồ Sông Hinh: 196,81

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1259018