Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 21/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,17- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,56- Nhà máy Sông Hinh: 1,61- Luỹ kế tháng: 35,58- Luỹ kế quý: 64,61- Luỹ kế năm: 413,15; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,13- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,32- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,78- Hồ Sông Hinh: 207,54

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1522925