Kế hoạch SXKD năm

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 12/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.66- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1.66- Luỹ kế tháng: 21.93- Luỹ kế quý: 115.05- Luỹ kế năm: 463.59; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767.7- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.42- Hồ C Vĩnh Sơn: 974.29- Hồ Sông Hinh: 208.16
False

Số lượt truy cập
Visited: 1543166