Thông tin mời thầu

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 03/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.92- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.01- Nhà máy Sông Hinh: 0.91- Luỹ kế tháng: 2.98- Luỹ kế quý: 59.91- Luỹ kế năm: 144.49; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.01- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.21- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.7- Hồ Sông Hinh: 204.75
False

Số lượt truy cập
Visited: 1721992