Số liệu sản xuất ngày 21/01/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,2- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,2- Luỹ kế tháng: 16,74- Luỹ kế quý: 16,74- Luỹ kế năm: 16,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,79- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,08- Hồ C Vĩnh Sơn: 975,3- Hồ Sông Hinh: 207,68

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1582423