Số liệu sản xuất ngày 07/07/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,35- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,35- Luỹ kế tháng: 7,76- Luỹ kế quý: 7,76- Luỹ kế năm: 186,69; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,83- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,67- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 203,01

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1760695