Daily news
Số liệu sản xuất ngày 04/06/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0.84- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0.84- Luỹ kế tháng: 3.83- Luỹ kế quý: 60.75- Luỹ kế năm: 145.34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.16- Hồ B Vĩnh Sơn: 817.17- Hồ C Vĩnh Sơn: 970.7- Hồ Sông Hinh: 204.72
False

Số lượt truy cập
Visited: 1724590