Văn hoá doanh nghiệp

Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 05/04/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,88- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,3- Nhà máy Sông Hinh: 0,58- Luỹ kế tháng: 4,55- Luỹ kế quý: 4,55- Luỹ kế năm: 89,14; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,08- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,49- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,82- Hồ Sông Hinh: 206,01

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1655177