Văn bản pháp quy

Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 22/11/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,24- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,58- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 64,31- Luỹ kế quý: 92,19- Luỹ kế năm: 739,23; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,37- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,3- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,54- Hồ Sông Hinh: 208,9

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1111670