Văn bản pháp quy

Các tin đã đưa ngày
Số liệu sản xuất ngày 12/02/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,63- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,32- Nhà máy Sông Hinh: 1,31- Luỹ kế tháng: 36,62- Luỹ kế quý: 133,02- Luỹ kế năm: 133,02; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,51- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,52- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,31- Hồ Sông Hinh: 208,59

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1148232