Thông tin cổ đông

Một số Quy chế hoạt động của Công ty VSH.

02/07/2021 00:00:00

1. Nhấn vào link bên dưới để xem chi tiết Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty VSH:

https://drive.google.com/file/d/1bMfQYBL3b341-Ex5yDDCYMMYoxv2K2yr/view?usp=sharing

2. Nhấn vào link bên dưới để xem chi tiết Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty VSH:

https://drive.google.com/file/d/1AQ56imZSaNGX-anulZaVfq4-j1bst3Yn/view?usp=sharing

3. Nhấn vào link bên dưới để xem chi tiết Quy chế hoạt động của BKS Công ty VSH:

https://drive.google.com/file/d/1WUFS7O560MH5pQmBVq9Jji6ZU28XXqx8/view?usp=sharing

VSH

Số liệu sản xuất ngày 02/08/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,6- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,9- Nhà máy Sông Hinh: 0,7- Luỹ kế tháng: 2,75- Luỹ kế quý: 52,7- Luỹ kế năm: 474,73; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,14- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,48- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,38- Hồ Sông Hinh: 199,67

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2234065