Số liệu sản xuất ngày 10/05/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,95- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,22- Nhà máy Sông Hinh: 0,73- Luỹ kế tháng: 15,78- Luỹ kế quý: 81,73- Luỹ kế năm: 312,16; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,24- Hồ B Vĩnh Sơn: 820,02- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,24- Hồ Sông Hinh: 205,29

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2130306