Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (VS-02): Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A.

23/04/2020 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 09/07/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,44- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,44- Luỹ kế tháng: 10,66- Luỹ kế quý: 10,66- Luỹ kế năm: 189,58; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,87- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,71- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 202,78

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1765029