Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (VS-02): Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A.

23/04/2020 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 24/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,77- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,1- Nhà máy Sông Hinh: 1,67- Luỹ kế tháng: 74,25- Luỹ kế quý: 74,25- Luỹ kế năm: 74,25; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,47- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,92- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,66- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1994876