Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (VS-02): Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A.

23/04/2020 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 02/08/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,6- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,9- Nhà máy Sông Hinh: 0,7- Luỹ kế tháng: 2,75- Luỹ kế quý: 52,7- Luỹ kế năm: 474,73; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,14- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,48- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,38- Hồ Sông Hinh: 199,67

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2234055