Số liệu sản xuất ngày 20/02/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,83- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,83- Luỹ kế tháng: 20,38- Luỹ kế quý: 45,01- Luỹ kế năm: 45,01; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,2- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,67- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,76- Hồ Sông Hinh: 207,27

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1612926