Số liệu sản xuất ngày 06/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.44- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.58- Nhà máy Sông Hinh: 0.86- Luỹ kế tháng: 7.51- Luỹ kế quý: 59.41- Luỹ kế năm: 238.34; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770.36- Hồ B Vĩnh Sơn: 815.05- Hồ C Vĩnh Sơn: 971.2- Hồ Sông Hinh: 200.57
False

Số lượt truy cập
Visited: 1794313