Số liệu sản xuất ngày 04/12/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,74- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,08- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 9,34- Luỹ kế quý: 102,45- Luỹ kế năm: 450,99; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,36- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,12- Hồ C Vĩnh Sơn: 973,81- Hồ Sông Hinh: 208,05

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1535542